Shedd

КУПИ. НОСИ. SHEDD

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Общи условия за игри и томболи

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в промо - кампания “Попълни анкета и спечели“


Организатор на промоционалната кампания („Кампания“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805.

I.Предмет
1. Организаторът предоставя възможност на интернет потребителите да попълнят въпросник, касаещ интернет търговията и да участва в томбола за една награда Gift Card, заредена с 200 лева за покупки.

II. Участници
2. Участници в кампанията могат да бъдат физически или юридически лица, които са онлайн потребители.
3. Участници в кампанията не могат да бъдат служители или управител/и на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период
4. Кампанията се провежда в периода:
Начало - 00:01:00 ч. на 23.11.17г.
Край - 23:59:00 ч. на 29.11.17г.

IV. Награда
5. Всеки интернет потребител, който попълни въпросника, участва в томбола за спечелване на една карта с 200 лева.

V. Победители
6. Победителите ще бъдат изтеглени чрез жребий в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на Кампанията.
7. Чрез жребий ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) потребители, които да послужат като резерва, в случай на невъзможност да се осъществи връзка с някой/и от победителите.
8. Организаторът ще се свърже с всеки от победителите чрез имейл или по телефон. При невъзможност да се осъществи контакт с някой от спечелилите победители в рамките на 72 (седемдесет и два) часа, наградата ще бъде спечелена от потребителят, който е първи в списъка с резервни потребители и при същите условия се преминава към следващия резервен потребител до третият (последен) в списъка с резервни победители.
9. Победителите ще бъдат известени по имейл.
10. Наградите ще бъдат получени в офиса на Организатора в София на адрес: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805, след представяне на документ за самоличност и подписването на приемо-предавателен протокол от всеки победител.

VI. Механизъм за участие
11. Всеки избран за участие потребител има право да участва в Кампанията.
12. Условието за участие в Кампанията е всеки потребител да попълни коректно изпратения въпросник.
13. Въпросникът ще бъде изпратен по имейл.

VII. Лични данни
15. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство.
16. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията.
17. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
18. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

VIII. Други условия
19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).
20. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.
22. По всички въпроси, свързани с използването на приложението “Shedd” се прилагат Общите условия за използване на мобилното приложение “Shedd”.

©2017г. | Наспърс Класифайдс България ЕООД