Shedd

КУПИ. НОСИ. SHEDD

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Общи условия

Общи условия за използване на Shedd

Дата на последно обновяване: 18.09.2017

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО И НАШИТЕ УСЛУГИ.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРАВНООБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И SHEDD И СЪДЪРЖАТ УСЛОВИЯТА, СПОРЕД КОИТО ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАЙКИ ПРИЛОЖЕНИЕТО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЛЕДВА ДА НЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО. СЛЕДВА ДА ПРИЕМАТЕ И СПАЗВАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ТАКИВА, КАКВИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ: ПРОМЕНИ, ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ В ТЕКСТА НЕ СЕ ДОПУСКАТ И SHEDD ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ВИ ОТКАЖЕ ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЕТО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОЕТО И ДА Е ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в мобилното приложение на Shedd (“Приложението”), което е собственост на Dubizzle Middle East FZ LLC d/b/a Shedd, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Dubai Creative Clusters Authority с лиценз №18512, със седалище в Обединените арабски емирства, Дубай, Dubai Media City, Shatha Tower, етаж 11.

Моля, запознайте се с настоящите общи условия („Общи условия”) внимателно, тъй като те съдържат условията за използване на Приложението и Услугите, с които следва да сте запознати. Настоящите Общи условия са правнообвързващи и следва да се спазват от всяко лице, осъществяващо достъп до или използващо Приложението без значение дали лицето е регистрирано като Потребител или използва Приложението като Посетител без регистрация.

Потребители, които нямат регистрация в Приложението, имат възможността да виждат и използват само част от информацията и/или част от функциите на Приложението, но без възможността да осъществяват Тразакции. Тези лица следва във всички случаи да спазват настоящите Общи условия, Стандартните клаузи за защита на личните данни („Стандартните клаузи”), други специални условия и правила на Приложението (наричани общо „Допълнителни правила на Приложението”) и всички приложими закони.

Ние си запазваме правото, по собствена преценка, да променяме или допълваме части от настоящите Общи условия по всяко време без предварително предупреждение. Следва периодично да посещавате настоящата страница с цел да се запознаете с актуалните Общи условия и да бъдете наясно с всички промени, които Ви засягат. В случай на промени, ние ще публикуваме същите в настоящите Общи условия на тази страница и ще актуализираме датата, на което последно са въведени промени. Продължаващото използване на Приложението след такива промени ще се счита за приемане на обновените Общи условия. Ако не сте съгласни с настоящите или бъдещи версии на Общите условия, следва да не използвате или осъществявате достъп до (или да продължавате да изпозлвате или осъществявате достъп до) Приложението. Вие носите отговорност периодично да проверявате настоящата страница, за да установите дали има направени промени в настоящите Общи условия, както и да се запознаете със същите. Всички промени на Общите условия, публикувани в Приложението, се прилагат от момента на тяхното публикуване по отношение на всички Потребители и Посетители.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Долупосочените термини имат следните значения в настоящите Общи условия:

Допълнителни услуги: Допълнителни услуги, предоставени от Shedd и публикувани в Приложението, които не са част от Основните услуги и могат да бъдат предмет на отделни условия за ползване.

Раздел „Коментари”: Раздел във всяка обява на Приложението, където Потребителите могат да оставят публично видими коментари относно съответната обява.

Съдържание: всички обяви, форуми, обяви за събития, отзиви, публикации, съобщения, текстове, файлове, изображения, снимки или всякакви други материали, публикувани на Приложението от Потребителите.

Доставка: Доставка на Артикул до Купувача или до всеки Потребител, в съответствие с общите условия, приложими към съответната Транзакция.

Shedd: Dubizzle Middle East FZ LLC d/b/a Shedd, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Dubai Creative Clusters Authority с лиценз №18512, със седалище в Обединените арабски емирства, Дубай, Dubai Media City, Shatha Tower, етаж 11.

Артикули: Дрехи, обувки и аксесоари, чието разпространение не е забранено от закона, и които са публикувани от Потребителя с цел продажба или замяна, осъществяване на Сделка или с информационна цел.

Потвърждение за получаване: Потвърждението на Купувач или Потребител, че съответният Артикул е получен.

Качество на Артикула: Обичайните изисквания за качество на подобни Артикули на пазара или тези изисквания за качество, договорени между Купувача и Продавача като част от Сделката.

Основни услуги: Предоставената от Shedd, като собственик на приложението, възможност на Потребители и Посетители, според настоящите Общи условия, да използват Приложението, включително, но не само да публикуват Артикули в Приложението и/или да разглеждат Артикулите, участвайки директно в замяната или покупката на Артикули, и да комуникират помежду си лично или публично.

Материали: Съдържанието на Приложението, такова каквото е предоставено от Shedd, включително текстове, графики, изображения, търговски марки, марки за услуги, лога и други материали.

Новини: Краткосрочни и дългосрочни предложения, игри или нови Услуги, публикувани в Приложението.

Ценова листа: Документ, който съдържа цените на платените услуги, предоставени от Shedd.

Стандартни клаузи за защита на лични данни: Документът, съобразно който Shedd събира, използва, съхранява и пренася лични данни и друга важна информация относно всеки Потребител или Посетител.

Лични съобщения: Лична комуникация между Потребителите, осъществена посредством системата за съобщения на Приложението, която е видима само за участниците в разговора.

Купувач: Всеки потребител, който възнамерява да закупи един или повече Артикули през Приложението.

Продавач: Всеки потребител, който публикува един или повече Артикули в Приложението.

Услуги: Всички услуги, предоставени от Shedd чрез Приложението, включително Основни услуги и Допълнителни услуги.

Профили в социалните мрежи: Публично видимите профили на Shedd във Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube и други социални мреци, където се предоставя информация относно Приложението и Услугите, като се споделя съдържанието, публикувано от Потребителите.

Общи условия: Настоящите Общи условия заедно с техните приложения и всички предстоящи и последващи изменения и допълнения.

Транзакция: Всички сделки, с които се прехвърля собствеността и/или ползването на Артикул от един Потребител към друг, включително, но не само продажба, извършена директно между Купувача и Продавача, замяна или всякакви други сделки между Потребителите.

Потребител: Всяко лице, което след регистрация в Приложението, има правото да използва всички Услуги на Приложението, с цел да удовлетвори свои лични нужни или във връзка с търговска дейност.

Потребителски профил или Профил: Профил, създаден в резултат от регистрацията на Потребител в Приложението, който съдържа лични данни, включително информация относно използването на Услугите на Приложението.

Посетител: Всяко лице, което не е регистрирано за Услугите, което може да ползва Приложението в съответствие с Общите условия, доколкото Shedd не изисква регистрация за това ползване.

 1. УСЛУГИ

Посредством Приложението, Shedd предоставя на Потребителите виртуална среда, която им позволява да участват в онлайн замяна и/или продажба и/или покупка на Артикули, както и да ползват Допълнителните услуги, предоставени от Приложението. Потребителите имат възможността да публикуват техните Артикули в Приложението, да заменят, купуват или продават Артикули, да комуникират помежду си посредством лични съобщения, да коментират публично в Раздел „Коментари”, както и да използват други Допълнителни услуги, достъпни през Приложението.

Потребителската регистрация, публикуването на Артикули в Приложението, разглеждането на Артикулите и осъществяването на комуникация лично или публично в Shedd е безплатно. Shedd си запазва правото да таксува определени услуги във връзка със сделките така, както е предвидено в настоящите Общи условия.

Когато осъществявате достъп до Приложението през мобилно устройство, Вашият доставчик на мобилни услуги Ви таксува, включително за пренос на данни и други такси. В допълнение, свалянето, инсталирането или други мобилни услуги могат да бъдат забранени или ограничени от Вашият доставчик, както и не всички мобилни услуги да са съвместими с всички доставчици или устройства.

Профилите на Shedd в социалните мрежи са неразделна част от Приложението. Като модератор на Приложението и Потребителските профили, Shedd има правото да публикува информацията такава, каквато е в Приложението, в Профилите в социалните мрежи.

1. Shedd е среда за търговия

Shedd оперира като среда за търговия, улесняваща платформа, която позволява на Потребителите, които спазват политиката на Shedd, да предлагат, продават, купуват, заменят определени Артикули, и да комуникират помежду си лично или публично. Shedd не е страна по сделките между Продавач и Купувач. Вследствие, Shedd няма контрол по отношение на качеството, безопасността, етичността или законността на предлаганите Артикули, истинността или точността на обявите, възможността на Продавача да продава или възможността на Купувача да заплаща закупените Артикули. Shedd не осъществява предварителен контрол върху Потребителите, съдържанието или информацията, които те публикуват. Shedd не дава гаранция, че съответният Купувач или Продавач ще финализират транзакцията. Следователно, Shedd не участва в прехвърлянето на правото на собственост върху Артикулите от Продавача на Купувача. Shedd не гарантира за самоличността, възрастта и националността на Потребителите. Shedd Ви препоръчва да комуникирате директно с потенциалните клиенти посредством инструментите, достъпни в самото Приложение.

Вие се съгласявате, че Shedd е среда, улесняваща търговия и като такава не носи отговорност за публикуваното съдържание, включително данни, текст, информация, потребителски имена, графики, изображения, снимки, профили, аудио, видео, Артикули и линкове, публувани в Shedd от Вас, от други Потребители или от трети лица. Вие използвате услугите на Shedd на собствен риск.

2. Публикуване на Артикули

Когато публикува Артикули в Приложението, Продавачът следва да опише Артикула възможно най-изчерпателно, като посочи всички дефекти, ако има такива, дали се предоставя гаранция за съответния Артикул, какви са условията на гаранцията, ако има такива, и каква е цената. можете да откриете списък с артикулите, които са забранени за продажба. Стоки, забранени от българското и европейското законодателство за произвеждане, разпространение или продажба, са забранени за предлагане или продажба.

Артикулите, публикувани в приложението, могат да бъдат едновременно описани и фотографирани. Когато публикувате Артикул следва поне една снимка на Артикула от добро качество да бъде публикувана до описанието му. Публикуваните снимки трябва да отразяват истинските качество и външен вид на Артикула, както и наличието на дефекти. Оценката на качеството на снимките е по естеството си винаги субективна  и изцяло по усмотрението на Shedd. Няма ограничения относно количеството Артикули, които могат да бъдат публикувани в Приложението; въпреки това Shedd си запазва правото по собствено усмотрение да премахва обява на Артикул, ако същата бъде счетена за дублираща, или ако публикуваното съдържание или определена част от него са незаконни или не в съответствие с правните изисквания.

След като Купувачът и Продавачът се споразумеят по отношение на Артикула и цената, Купувачът е задължен да заплати цената на Артикул при доставката от куриер и да приеме Артикула, ако отговаря на описанието, предоставено от Продавача. Публикувайки Артикул, се счита, че Продавачът гарантира, че Артикула отговаря на предоставеното описание, както и че даденото описание е пълно.

Публикуването на обяви в Приложението е безплатно. След публикуването на Артикул, Продавачът има правото да премахне обявата по всяко време. Обявата за продажба може да бъде оттеглена по всяко време преди приемането, но не и след това.

Покупката и продажбата на Артикули през Приложението се осъществява чрез директна Транзакция между Купувача и Продавача и само те носят отговорност за тази Транзакция. Освен административната роля на Shedd по поддържането на платформата, Shedd не е страна, не участва и не носи отговорност по отношение на Трансакциите и тяхното изпълнение.

Потребителите имат правото да заменят Артикули. В този случай, Потребителите правят замяната директно, като Shedd не е страна, не участва и не носи отговорност по отношение на замените и тяхното изпълнение.

3. Лични съобщения и Раздел „Коментари”

В случай, че Потребител или Посетител изпрати Лично съобщение до друг Потребител или публикува коментари в Раздел „Коментари”, той/тя гарантира, че не изпраща: съобщения или информация от рекламен характер, спам или съдържание, което пренася вируси; масови съобщения от друг вид (напр. когато едно съобщение е изпратено до повече от петима Потребители или когато едно съобщение е копирано и изпратено до Потребители, които не са изисквали такава информация);  съобщения, съдържащи текст или съдържание, които са незаконни или в противоречие с други приложими законови изисквания, общоприетия морал, обществения ред, или съобщения, които се считат за обидни; или съобщения, които причиняват вреда, предназначени са да причинят вреда, или могат потенциално да причинат вреда на други Потребители, на настоящото Приложение или на бизнеса или репутацията на Shedd, или които по друг начин влизат в противорече с настоящите Общи условия.

По отношение на използването на Лични съобщения или на Раздел „Коментари”, Shedd строго забранява следните действия, които Вие се задължавате да не извършвате: ругатни и други обидни думи по отношение на други Потребители и Посетители; подбудителство към престъпления и други нарушения; дискриминация, език на омразата или език, подтикващ към насилие от всякакъв вид, включително свързан с раса, етнически произход или националност; фалшиви или зловредни новини; клевета или други клеветнически твърдения; нарушения на личното пространство; публикуването на непристойни материали или използването на Раздел „Коментари” за каквато и да е цел, противоречаща на приложимите закони, или която може да навреди на бизнес репутацията на Shedd.

В допълнение, строго забранено е публикуването на рекламни съобщения и линкове към други приложения или уебсайтове, както и използването на Лични съобщения или Раздел „Коментари” с цел предлагане на стоки за покупка или продажба, обявяването или организирането на наддаване за Артикули, или за други търговски цели.

Shedd си запазва правото да премахва от Приложението коментари, които са неверни, обидни или в нарушение на настоящите Общи условия или на правата на други Потребители, включително Потребители, които не са имали правото да публикуват коментари по силата на клаузите на настоящите Общи условия. Посетителите нямат правото да публикуват коментари по отношение на други Потребители.

4. Новини и комуникация

Shedd си запазва правото по всяко време да публикува в Приложението информация за краткосрочни или дългосрочни кампании, предложения, състезания, игри или други (колективно наричани „Игри”) в съответствие с приложимите закони, да предлага нови Услуги, както и да изменя настоящите Общи условия в съответствие с тях. В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и специалните условия, публикувани в Приложението, по отношение на някое от гореизброените, като например правила, инструкции или описания на такива Игри, последните ще имат предимство.

В съответствие със Стандартните клаузи Shedd има правото да изпраща до Потребителите email съобщения на адресите, предоставени от Потребителите при регистрация, по отношение на Услугите и  други нови услуги, или всякакви релевантни въпроси, които по мнението на Shedd биха подобрили предоставянето на Услугите на Потребителите. Подобни съобщения могат да включват напомняния, покани, предложения и описания на съществуващи, нови или бъдещи Услуги, както и маркетинг и промоционално съдържание. Потребителят има правото да оттегля съгласието си за получаването на подобни съобщения (бюлетини, кампании, новини и  т.н.). В тези случаи Потребителят следва да извести Shedd по отношение на кои услуги оттегля съгласието си, като избере съответните линкове или изпрати email до:

 

 1. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Приложението предоставя възможности за заплащане и доставка на закупените стоки чрез куриер.

По отношение на конкретни услуги, Shedd може да удържа комисионни в съответствие с цени, посочени в ценова листа. Вие приемате и сте съгласни, че Shedd има правото по собствено усмотрение да променя Ценовата листа. Shedd ще публикува такива промени в Приложението. Освен ако не е посочено друго, цените са в български левове.

В допълнение към заплащането на цената на закупения Артикул и на платените услуги на Shedd (в съответствие с Ценовата листа), Купувачите носят отговорност за заплащането на всички разноски по доставката, както и на всички приложими такси за внос, износ, акцизи, ДДС и други, свързани с покупката и продажбата на Артикули посредством Услугата.

Всички разноски по доставката, такси за платените Услуги на Shedd и други приложими такси, ако има такива, не са включени към обявената цена на публикуваните от Продавачите Артикули, но биват видими за Купувача преди потвърждаването на поръчката. Финалната цена на закупените Артикули ще бъде видима за Купувача преди потвърждаването на поръчката. Купувачът е отговорен за правилното и навременно плащане на поръчаните Артикули в съответствие с условията, предоставени от Продавача публично, или взаимно договорените условия.

Продавачите носят отговорност за всички данъци върху доходи, свързани със закупуването и продажбата на Артикули чрез Услугата. Всички разноски по доставката ще бъдат удържани от Shedd. Сумата, която Продавачът следва до получи, е видима за него към момента на публикуване на съответния Артикул.  

Продавачът е задължен да приеме поръчката в срок от 72 часа, в противен случай същата автоматично ще бъде прекратена. Към момента на примане на поръчката, Продавачът следва в срок от 14 дни да предостави продавания Артикул в избран от него куриерски офис. Купувачът разполага със 7 дни да получи Артикула от избрания куриерски офис. В случай, че Купувачът не получи Артикула в 7-дневен срок, куриерът ще достави същия до избрания от Продавача куриерски офис или ще унищожи Артикула, в случай, че Продавачът заяви, че не го иска обратно. В случай, че купувачът получи Артикула в 7-дневен срок, той/тя следва да заплати дължимата сума в куриерския офис при получаване. След като Купувачът успешно е получил Артикула и е извършил плащането, Продавачът ще получи SMS за получаване на сумата от избрания куриерски офис. Shed не поддържа разплащания чрез Приложението на територията на България.

 1. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всички Потребители и Посетители приемат и се съгласяват, че Shedd не носи задължение да осъществява контрол (макар и да има правото), вледствие на което не носи отговорност за: действията или бездействията на Потребители във връзка с Приложението или Услугите; всякаква информация, публикувана от Потребителите в Приложението, нейните теми, точност, разбираемост и/или съответствие с приложимите закони; или всякакви Артикули, продавани или заменяни между Потребителите чрез Приложението и Услугите. Всеки Потребител носи отговорност за публикуваната от него/нея информация в Приложението и следва да спазва всички приложими закони по отношение на информацията или материалите, разпространени или публикувани публично.

Вие се съгласявате и приемате, че Shedd не носи отговорност относно качеството и количеството на продадените или закупените чрез Приложението Артикули или тяхното съответствие с приложените описания. Всеки Потребител носи пълна отговорност относно информацията, която същият публикува в Приложението, и Артикулите, които същият публикува, продава, заменя или по друг начин прехвърля на други Потребители. Вие приемате и сте съгласни, че: Shedd не носи отговорност за вреди, имуществени или не, претърпени от физически или юридически лица, които възникват пряко или непряко като последица от информацията, публикувана от Потребителите; и само източникът на информация носи отговорност за точността на информацията, публикувана в Приложението и нейното съответствие с приложимото законодателство.

Продавачът носи отговорност за публикуването на продавания от него Артикул в Приложението, както и за точното попълване на въпросника при публикуване на Артикул. В никакъв случай Shedd не проверява информацията при публикуването на Артикул. В този смисъл, Вие приемате и сте съгласни, че само и единствено Потребителят носи отговорност за публикуването на Артикул в Приложението, неговото фотографиране и описание, за дадените гаранции, за точността на предоставената информация и за съдържанието на комуникацията с други Потребители. Само и единствено Потребителят носи отговорност за осъществяване на Транзакции с други Потребители, за уговарянето на взаимни условия, договорки, както и за решаването на всякакви спорове, възникнали във връзка с доставката/липсата на такава на Артикул, качеството на Артикул или други спорове, възникнали от отношенията между Потребителите в рамките на или във връзка с Приложението и Услугите.

Вие приемате и сте съгласни, че Shedd не носи отговорност за: всякакви нарушения на права на интелектуална собственост, възникнали от публикуването на снимки или друг тип информация или материали в Приложението от Потребителите; или всякакви спорове между Купувачи и Продавачи, в които няма да участва под каквато и да е форма в тяхното разрешаване. Тези спорове следва да бъдат разрешени в съответствие с приложимото законодателство.

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

 

 1. Вашият достъп до Приложението е неекслузивен, временен и отменим, като Shedd си запазва правтото да оттегля или изменя режима на Вашия достъп до Приложението без предупреждение.
 2. Вие се задължавате на следното:
 • да не използвате robot spider, scraper или други автоматизирани средства за достъп до Shedd, за събиране на информация за каквито и да е цели, включително за копиране и сваляне на информация. Ограничен достъп е предоставен на търсачки и некомерсиални публични архиви, но не и на уебсайтове, които съдържат под каквато и да е форма обяви; и
 • да не събирате данни относно други лица, включително email адреси, без тяхното изрично съгласие;
 • да не използвате автоматизирани средства за публикуване на съдържание в Shedd (посредством онлайн интерфейс) без нашето изрично съгласие;
 • да не поддържате повече от един профил;
 • да не предоставяте линкове по подвеждащ начин или по начин, който предполага някаква форма на партньорство, одобрение или подкрепа от Shedd или несъществуваща трета страна;
 • да пренасяте части или цялото Приложение и съдържанието му в друг уебсайт.

Вие имате право да предоставяте линк във Вашия уебсайт към Приложението, или към публикации в рамките на Приложението, за некомерсиални цели, доколкото правите това по добросъвестен и законен начин, който не причинява вреди или се възползва от репутацията на Shedd (или на което и да е лице, свързано с Shedd).

В случай, че Shedd закрие Вашият профил, Вие нямате правото да си създадете нов без нашето изрично съгласие.

 1. В допълнение, Вие се съгласявате да не публикувате, изпращате по email, или по друг начин да предоставяте достъп през Приложението до Съдържание, което е злепоставящо Shedd или в противоречие с приложимите закони и правила. В тази връзка, Вие се съгласявате да не публикувате, изпращате по email, или по друг начин да предоставяте достъп врез Приложението до всякакво съдържание, което:
 • е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, натрапническо или увреждащо за малолетни;
 • е от политическо естество и/или е критично към което и да е държавно или общинско длъжностно лице от която и да е юрисдикция;
 • е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 • е ресистко или дискриминацинно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 • имитира друго лице;
 • съдържа идентификационна информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
 • е невярно или подвеждащо;
 • насочва към продажбата на стоки или услуги, освен ако:
  1. е публикувано в предвидения за това раздел на Приложението за продажби, или
  2. е изпратено до Facebook профила на Приложението, след като изрично е осъществен контакт с Вас;
 • съдържа линкове към други уебсайтове, освен ако:
  1. е дадено изричното писмено одобрение на Shedd; и
  2. е публикувано от Вас в изрично предвиденото за това поле;
 • рекламира продажбата на незаконни стоки по силата на което и да е приложимо законодателство в юрисдикцията, от или към която продавате съответната стока;
 • нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 • съдържа софтуерни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 • нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или
 • съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.  2. В допълнение се задължавате да не:
 • осъществявате контакт с хора, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
 • следите или упражнявате тормоз върху други Потребители на Приложението;
 • събирате лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 • използвате самоличността на други лица;
 • публикувате Съдържание, което е нерелевантно към категорията или дискусията, където подобно Съдържание е публикувано;
 • публикувате същата стока или услуга в повече от две категории;
 • публикувате, изпращате по email, или по друг начин предоставяте достъп през Приложението, за да изпращате до Shedd или други потребители на Приложението: спам, junk поща, верижни писма, пирамиди или други схеми, или непоискани търговски съобщения; или
 • правите опити за неоторизиран достъп до Приложението, сървъра, на който Приложението се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Приложението.

 3. За избягване на всякакво съмнение, гореизброените забранени действия и съдържание не са изчерпателни и Shedd си запазва правото да:

 • премахва без предупреждение всякакво съдържание, което смята (по своя собствена преценка) за злепоставящо или противоречащо на приложимите закони или правила; и
 • предприема необходимите мерки за отнемане достъпа до Приложението на Потребители, които публикуват съдържание в нарушение на настоящите ОУ.

 

 1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ГАРАНЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 1. Права и Задължения

Потребителите се задължават за следното:

 • при регистрация в Приложението да предоставят достоверна информация за себе си, включително email адрес;
 • да се регистрират в Приложението еднократно и да не създават повече от един Профил, освен в случаите, когато предишният им Профил е станал известен и/или достъпен на трети лица, но само след като изрично са информирали за това Shedd в писмена форма, като ще получат правото да блокират стария си Профил;
 • да не използват Приложението и/или Услугите за извършване на незаконни дейности, транзакции или измами;
 • да предоставят обективна, достоверна, разбираема и подробна информация относно предлаганите за размяна и/или продажба Артикули;
 • да не копират или по друг начин използват незаконно информация, публикувана в Приложението от Shedd или от други Потребители; и
 • да гарантират, че предложената цена за размяна и/или продажба на Артикули, както и всякаква друга относима информация, са достоверни.

Потребителите и Посетителите, използвайки Приложението, се задължават:

 • да не публикуват или по друг начин предоставят материали, информация или данни, включително електронни данни като например файлове, компютърни програми и лични съобщения (колективно наричани „Данни”), които са подвеждащи или неверни;
 • да не промотират продажбата на стоки, чието разпространение е забранено или ограничено;
 • да не използват снимки или съдържание, които: нарушават правата на интелектуална собственост на трети лица, съдържат линкове към други мобилни приложения или сайтове, излагат на показ други лица, освен ако тези лица не са дали изричното си съгласие за публикуване на подобни снимки, или са еротични или порнографски, или противоречат по друг начин на закона;
 • да не използват по никакъв начин (директно или индиректно) имена на търговски марки в описанията на Артикулите без притежанието на съответните права на интелектуална собственост (освен тази употреба, която би била допустима според правото на индустриална собственост);
 • да не предлагат съзнателно за продажба/покупка/замяна или др. артикули, за които знаят, че са произведени в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;
 • да не нарушават права на собственост или други права на трети лица (включително права на интелектуална собственост);
 • да не нарушават приложимите закони или правила;
 • да не публикуват Данни, които противоречат на закона или съдържат вируси или други компютърни програми или файлове, които: (1) нарушават нормалната работа на Приложението и/или Услугите, (2) могат да бъдат прехвърлени на устройствата на други Потребители и да причинят вреди на тях или на тяхната собственост, или да им попречи в използването на Приложението или Услугите, както и на техните устройства.

В допълнение, Потребителите и Посетителите се задължават да не събират, съхраняват или прехвърлят към други медии, да правят публично достъпни, да публикуват или разкриват данни, събрани чрез Приложението, които са свързани с други Потребители, включително данни за Транзакции, техните номера, вид, цени и т.н. Потребителите и Посетителите се задължават и да не събират, съхраняват, или прехвърлят към други медии, да правят публично достъпна, да публикуват или разкриват информация от Приложението, ако това би нарушило правата и законните интереси на други Потребители. Това ограничение не важи за бутона „Сподели” в Приложението, който дава възможност на Потребителите да споделят определена информация и да кореспондират помежду си чрез email.

Shedd не носи отговорност за поведението на Потребителите по време на ползване на Приложението или Услугите. По-специално, Shedd не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на Транзакции от страна на Потребители.

Вие носите пълна отговорност за конфиденциалността на своите парола и профил, както и за всякакви действия, извършени чрез тях. Вие се съгласявате да: известявате незабавно Shedd за всеки случай на неоторизиран достъп до Вашите парола или профил или за всякакъв друг вид нарушение на сигурността, и гарантирате, че излизате от своя профил в края на всяко ползване на Услугите. Shedd не носи отговорност за всякакви вреди, възникнали вследствие от Вашето неизпълнение на тези задължения.

Потребителите се задължават да обновяват всякаква информация в Приложението, която е станала неактуална, остаряла или неприложима в случай на настъпили промени в първоначално въведените от Потребителя данни относно него/нея (по-конкретно всички данни, въведени при регистрация), както и информация относно публикуваните в Приложението Артикули и техния статус.

 1. Гаранции

Когато използвате приложението, Вие гарантирате, че:

 • сте физическо лице , навършило 18 г. (лица под 18 г. следва да използват услугите на Shedd само след съгласието и под наблюдението на пълнолетен родител или настойник; в тези случаи родителят е Потребител и той носи отговорност за всякакви действия), че използвате Приложението за задоволяване на лични нужди или във връзка с търговска дейност, както и че имате пълната дееспособност да извършвате Транзакции през Приложението;
 • ще изпълнявате своите задължения по настоящите Общи условия и всякакви други правила на Приложението;
 • носите пълна отговорност за Транзакциите, които осъществявате през Приложението;
 • след като поръчате Артикул, ще закупите същия или ще осъществите размяна, като сте наясно, че неизпълнението на Транзакция може да породи за Вас задължение за компенсация на загуби, претърпени от Продавача;
 • ще заплащате всякакви такси, свързани с използването на Приложението или с дадена Транзакция; и
 • ще заплащате използването на всякакви платени услуги на Shedd в съответствие с цените и процедурите, описани в Ценовата листа.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА SHEDD

Shedd си запазва правото по собствена преценка да ограничава или прекратява правото на Потребител или Посетител да използва Приложението, включително да изтрива информация, която Потребителят публикува в Приложението, да деактивира неговия Профил, както и да отнема правото на Потребител да се регистрира повторно за Приложението или на Посетител да осъществи достъп повторно да Приложението.

Shedd има правото да изпраща предварително известие до такива Потребители, в случай че те:

 • нарушават или не изпълняват свои задължения по смисъла на настоящите Общи условия, Стандартните клаузи или други правила на Приложението;
 • предоставят невярна, непълна и/или подвеждаща информация при регистрация или използване на Приложението;
 • разкриват невярна или неточна информация в Приложението, нанасят обиди на други лица или се държат по друг неуместен начин;
 • използват самоличността на други Потребители или действат по друг незаконен начин; или
 • осъществяват достъп от същия IP адрес или същото мобилно устройство, които са били блокирани поради нарушения.

Shedd си запазва правото по собствена преценка, с или без предварително известие до Потребителите, които нарушават настоящите Общи условия, да блокират частично или изцяло Профила на Потребител, в резултат на което въпросният Потребител може да бъде ограничен в правото си да използва Приложението или която и да е от Услугите. Частичното Блокиране означава, че лицето няма правото да публикува Артикули в Приложението и да комуникира с други Потребители. Пълно Блокиране означава, че Потребителския Профил ще бъде напълно блокиран и/или деактивиран, в резултат на което възможността на Потребителя да използва Приложението през своето устройство ще бъде напълно отнета. Потребителят приема и се съгласява, че след пълно блокиране същият няма да има правото да се регистрира повторно в Приложението. Деактивирането на Потребителски Профил не означава, че Shedd ще изтрие всичката информация от Профила или личните данни на Потребителя. Правото да изтрие такива данни или информация е изцяло по преценката Shedd, като Shedd си запазва правото да задържи и съхранява тази информация във връзка с разследване или когато това се изисква от закона или е нужно за предприемане на прави мерки в резултат на нарушение на настоящите Общи условия, Стандартните клаузи или други правила на Приложението.

Shedd има правото (но не и задължението) с цел премахване незаконно съдържание, да наблюдава по всяко време действията на Потребители и Посетителите, за което последните дават своето съгласие. Използвайки позволени от закона средства, Shedd си запазва правото да разследва всякакви нарушения на настоящите Общи условия, както и да известява компетентните държавни органи, когато това се налага.

Shedd си поставя за цел да предпази Потребителите и Посетителите на Приложението от измама, кражба на самоличност, недобросъвестни Транзакции и други нарушения, поради което има правото да събира данни за Потребителите и тяхното поведение, включително, но не само относно нарушения на Потребителя на настоящите Общи условия и други правила на Приложението, напр. нанасяне на обида на друг Потребител, предоставяне на невярна информация, нарушаване на права на интелектуална собственост, използване на вируси, кражба на самоличност, извършване на измами и др.

Shedd си запазва правото по всяко време да премахва от Приложението Артикули, публикувани от Потребителите, или всякаква информация, предоставена от Потребителите, ако съответните Артикули или информация нарушават настоящите Общи условия или приложимото законодателство.

Shedd си запазва правото по всяко време да преструктурира рекламните полета или каквато и да е друга публикувана информация, касаеща Артикулите, доколкото това не изменя съществено съдържанието на предоставената от Потребителя информация, с цел да подобри използването на Приложението, да го направи по-достъпно за Потребителите или да го оптимизира по какъвто и да е друг начин. Shedd има правото да публикува Новини, включително описанията, инструкциите и правилата във връзка със съответните Новини.

Shedd има правото по всяко време и по собствена преценка след предварително писмено известие да прекратява правните си отношения, възникнали по силата на настоящите Общи условия или по друг начин, с всеки Потребител. Потребителят има правото да прекрати правната си връзка с Shedd по всяко време след като изпълни всичките си задължения и деактивира своя Профил в Приложението.

Shedd има правото по всяко време едностранно да прекрати, преустанови или прехвърли на трета страна дейността на Приложението и, доколкото това е възможно, ще положи дължимите усилия да уведоми Потребителите за това.

 1. УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Имате право да се регистрирате за Услугите, използвайки услуги на трети страни (напр. Facebook Connect) или по друг начин да разрешите на трети страни да интегрират услугите си директно в Shedd. Давайки своето разрешение за интегриране на услуги на трети страни в рамките на Услугата, вие ни давате правото да прехвърлим Вашите данни за достъп до тези доставчици на услуги за въпросните цели. Следва да сте наясно, че начина, по който трети страни ползват, съхраняват и разпространяват Вашата информация е подчинен изцяло на политиките на въпросните трети страни, като Shedd не носи отговорност за практиките за обработка на лични данни на тези трети страни, или за каквито и да е действия от страна на трети страни, които са интегрирани в рамките на Услугата. В допълнение, Shedd не носи отговорност за точността, достъпността или надеждността на информация, съдържание, стоки, данни, мнение, съвети или изявления, които са достъпни във връзка с услугите на трети страни. Shedd не носи отговорност за вреди или загуби, причинени, или потенциални, или такива във връзка с използването на услуги на трети страни. Shedd прави достъпни тези функции единствено с цел удобство, като включването им не изразява подкрепа или препоръка.

 1. ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

Shedd има правото в съответствие с условията, предвидени в Стандартните клаузи, да използва данните, които събира във връзка с Вас, включително Вашите IP адрес, ID на устройството Ви, име, адрес за кореспонденция, email адрес и начина на ползване на Приложението, за целите, предвидени в Стандартните клаузи, както и за маркетинг цели, като има правото и да разкрива тази информация  на трети страни за същите цели в съответствие с приложимото законодателство.

Shedd събира и обработва личните данни на Потребителите в съответствие с изискванията на закона и на Стандартните клаузи.

 1. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Shedd си запазва правото да използва всички мерки, които сметне за необходими или подходящи, за прилагане и/или удостоверяване на съответствие с настоящите Общи условия (включително, но не само правото на Shedd да съдейства във всяко правно производство, образувано по повод Вашето ползване на Приложението, и/или претенция на трето лице, че Вашето ползване на Приложението противоречи на закона и/или нарушава технин законни права). Вие сте съгласни, че Shedd има правото, без да носи отговорност пред Вас, да разкрива Вашите регистрационни дани и/или данните от Вашия профил пред съдебните, следствените или правоприлагащите органи в случай на разследване, или когато това е нужно или допустимо с цел прилагането и/или удостоверяване на съответствие с настоящите Общи условия (включително, но не само правото на Shedd да съдейства във всяко правно производство, образувано по повод Вашето ползване на Приложението, и/или претенция на трето лице, че Вашето ползване на Приложението противоречи на закона и/или нарушава техни законни права).

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Съдържание на приложението

Съдържанието на Приложението, такова, каквото е предоставено от Shedd, включително графики, изображения, търговски марки, марки за услуги, лога и други материали (колективно наричани „Материали”), е защитено от правото на интелектуална собственост както според българските закони, така и според международните. Неоправомощеното ползване на Материалите може да представлява нарушение на авторско право, право върху търговка марка и др. Вие сте длъжни да запазите всички известия за авторско право или друго право на интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналните Материали, или във всяко копите, което правите на Материалите. Нямате право да продавате или видоизменяте Материалите, както и да пресъздавате, изобразявате, излагате публично, разпространявате или използвате по друг начин Материалите с публични или търговски цели. Ползването на Материалите в рамките на друго Приложение или компютърна мрежа за каквито и да е цели е забранено.

2. Отговорността на Shedd

Материалите могат да съдържат неточности или правописни грешки. Shedd не дава каквито и да е гаранции относно точността, надеждността, пълнотата или актуалността на Материалите или за определени резултати от ползването на Приложението и на Материалите. Вие ползвате Приложението и Материалите на свой собствен риск. Периодично се правят промени във връзка с Приложението и същите могат да се правят по всяко време.

SHEDD НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО И НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ НЕ СЪДЪРЖАТ НИКАКВИ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ И ДРУГИ ВРЕДОНОСНИ МАТЕРИАЛИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НА МАТЕРИАЛИТЕ СЕ НАЛОЖИ ПОПРАВКА ИЛИ ПОДМЯНА НА ВАШЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ НА ДАННИ, SHEDD НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗНОСКИТЕ ЗА ТОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕТО, УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТАКИВА, КАКВИТО СА, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. ДОКОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, SHEDD СЕ ОТКАЗВА ОТ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНОСНО ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, КАКТО И ОТНОСНО ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. SHEDD НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ, УСЛУГИТЕ, СОФТУЕРА, ТЕКСТЪТ, ГРАФИКИТЕ И ЛИНКОВЕТЕ.

По-конретно, Shedd не носи отговорност за вреди или загуби, претърпени от Вас или трети лица, в резултат на:

 • ползването или неспособността за използване на Приложението;
 • услугите или стоките, закупени чрез Приложението;
 • Съдържанието, достъпно на Приложението; или
 • хакерски атаки, вируси или други технологично зловредни материали, които могат да заразят Вашата техника, компютърни програми, данни или други материали в резултат на Вашето ползване на Приложението или сваляне на материали, публикувани в него или в сайт, към който е поставен линк.

 3. Отказ от отговорност за последващи вреди

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SHEDD НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ИНЦИДЕНТНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ИЛИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАГУБАТА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ), ПРЕТЪРПЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОРНО ОСНОВАНИЕ, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, И БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ КОМПАНИЯТА Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТЯХНОТО НАСТЪПВАНЕ.

4. Потребителски публикации

Освен ако не е посочено другояче, всякаква комуникация, която публикувате в Приложението се счита за неконфиденциална. Публикувайки информация в Приложението, Вие автоматично предоставяте на Shedd безвъзмезден, безсрочен, неотменим, неекслузивен и прехвърлим лиценз да използва, пресъздава, видоизменя, публикува, редактира, превежда, разпространява и показва самата комуникация, или като част от други разработки в каквато и да е форма, медия или технология, сегашна или бъдеща, както и да сублицензира тези права на трети лица.

Вие приемате и се съгласявате, че публикувайки обява за даден Артикул в Shedd, вие автоматично предоставяте на Shedd, неговите свързани компании и на Потребителите, правото да публикуват, редактиарт, видоизменят или по какъвто и да е начин да използват снимките, които Вие публикувате в обявата (или някаква част от тях), по всякакъв начин, в която и да е медия (сегашна или бъдеща) за търговски цели (по отношение на Shedd и свързаните с него компании) или за целите на препродажба на същия Артикул чрез Shedd (по отношение на Потребителите на Shedd).

Shedd не осъществява предварителен контрол върху комуникацията и не носи отговорност за контрол или мониторинг върху публикуваните от Потребителите материали. В случай на подаден сигнал от Потребител относно комуникация, която потенциално не съответства на настоящите  Общи условия, Shedd има правото да разследва сигнала и да установи на добра воля и по своя преценка дали да премахне или да изисква премахването на въпросната комуникация. Shedd не носи отговорност за изпълнението или неизпълнението на горепосочените действия. Shedd си запазва правото да блокира даден Потребител и да предотврати бъдещия му достъп до Приложението в случай на нарушение на настоящите Общи условия или на приложимото законодателство, както и да премахва комуникация, която подтиква към насилие, е незаконна или смущаваща.

5. Линкове към други приложения

Възможно е Приложението да съдържа линкове към уебсайтове и мобилни приложения на трети страни. Shedd не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове или мобилни приложения и не дава никакви гаранции относно тяхното съдържание или точността на материалите, намиращи се в тях. Вие осъществявате достъп до уебсайтове или мобилни приложения на трети страни на свой собствен риск.  

6. Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да предпазвате Shedd, неговите представители, директори и служители, срещу всякакви претенции, действия или искания, включително във връзка с допустими правни и счетоводни възнаграждения, заплатени в резултат от вашето използване на Приложението, Услугите или Материалите или Ваше нарушение на настоящите общи условия. Shedd следва надлежно да Ви уведоми за подобни претенции, дела или производства, както и да Ви асистира на Ваши разноски в защитата срещу подобни претенции, дела или производства.

7. Други

Настоящите условия са подчинени на българското законодателство, без да се зачитат принципите на колизия на норми.

В случай на възникнал спор между Вас и Shedd, същият ще се разреши по българското право. Shedd е на разположение за решаване на спора чрез извънсъдебен и неформален метод.

В случай че която и да е страна смята, че спорът не може да бъде решен чрез такъв метод, Вие се съгласявате, че всеки спор ще бъде отнесен към компетентния съд в Република България.

В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде обявена от компетентен съд за невалидна, невалидността на съответната клауза не засяга валидността на останалата част от Общите условия, която остава в пълна сила. Никой отказ от която и да е клауза от настоящите Общи условия не ще се счита за бъдещ или продължителен отказ от съответното условие или което и да е друго условие или право.

Освен ако не е посочено другояче в други правила на Приложението, настоящите Общи условия представляват цялостното споразумение между Вас и Shedd по отношение на използването на Приложението, Услугите и Материалите. Всякакви промени на настоящите Общи условия ще бъдат публикувани в писмен вид.

8. Известяване за нарушения

Shedd зачита всички авторските права, поради което забранява споделянето на Съдържание, което нарушава всякакви международни, федерални, национални или месни закони за авторско право, патентно право, право върху търговски марки или друго право на интелектуална собственост, които са приложими в България.

Shedd не носи отговорност за съдържанието, публикувано от Потребител, коието нарушава чужди права.

Ако подозирате, че Ваше произведение е било използвано по начин, който представлява нарушение на авторско право, или че дадено Съдържание нарушава Ваше или чуждо право, молим да ни известите за това, като известието следва да съдържа:

 • обикновен или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на притежателя на екслузивните права, които са потенциално нарушени;
 • описание на потенциално нарушеното произведение, обект на авторско право, или в случай, че множество произведения са засегнати, представителен списък за всички тях;
 • описание на съдържанието, за което се твърди, че нарушава, или че е обект на нарушение, което следва да бъде премахнато, или достъпът до него да бъде ограничен, и информация, което би била достатъчна за Shedd да локализира въпросното съдържание (напр. линк);
 • информация, която би била достатъчна за Shedd да установи контакт с подателя на сигнала;
 • изявление, че оплакващата се страна добросъвестно смята, че използването на въпросното съдържание по съответния начин, не е било оторизирано от притежателя на авторското право, негов представител, или по силата на закона;
 • изявление, че информацията в известието е точна, както и че под страх от наказателна отговорност, оплакващата страна е упълномощена да действа от името на притежателя на правото, което е потенциално нарушено.

Shedd няма задължението да осъществява контрол или мониторинг върху съдържанието. В случай че бъде известен по надлежния ред относно Съдържание, което потенциално не съответства на настоящите Общи условия или нарушава правата на трета страна, Shedd има правото да разследва сигнала и да установи по собствена преценка дали да премахне или да изисква премахването на въпросното съдържание. Shedd не носи отговорност за изпълнението или неизпълнението на горепосочените действия.

9. Контролни органи и Алтернативно решаване на спорове

Всякакви спорове, възникнали във връзка със задължения за онлайн продажба, относно които не е постигнато споразумение, могат да бъдат отнесени от Потребителя до компетентните органи за Алтернативно решаване на спорове (АРС) в съответствие с чл. 181 и следващите от Закона за защита на потребителя. Допълнителна информация относно АРС можете да откриете на уебсайта на Комисията за защита на потребителите - https://kzp.bg, или на уебсайта на платформата за Онлайн решаване на спорове – ADR

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

Адрес: Обединените арабски емирства, Дубай, Dubai Media City, Shatha Tower, етаж 11, пощенска кутия 333905

Телефон: +971 444 66800

Email: support@sheddapp.com

Или да използвате нашата  

Можете да се запознаете с нашите често задавани въпроси тук:

 

 

Често задавани въпроси:

 

Email за поддръжка:

bg-support@sheddapp.com

Уебсайт:

http://www.shedd.bg/